Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
Rozumiem

+421 905 635 904 
Po – Pi: 10:00 – 18:00.

So - Ne: Zatvorené.

Košík (0)
Suma: €0

Obchodné podmienky

I. Všeobecné podmienky


 
1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy (ďalej len Zmluva), uzatvorenej medzi spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. (ďalej Obchodník) a Kupujúcim. Jej predmetom je nákup a predaj tovaru v internetových obchodoch obchodníka(ďalej Internetový obchod Obchodníka):
www.solodance.sk
 
Údaje o Obchodníkovi.:
 
LEMON SPORT s.r.o.
Sídlo: Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06
IČO: 45 348 545, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B, DIČ: 2022948301
e-mail: sales@solodance.sk
telefón: +421905635904 

2. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára v Internetovom obchode Obchodníka dáva Kupujúci Obchodníkovi povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Obchodník sa zaväzuje, že bez povolenia Kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).
 
3. Popis tovaru má len informatívny charakter a môže sa meniť.
 
II. Uzatvorenie Zmluvy
 
1. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením (akceptovaním) objednávky, ktorú Obchodník prijal od Kupujúceho.
 
2. Objednávku tovaru posiela Kupujúci prostredníctvom Internetového obchodu Obchodníka. Automatický oznam o prijatí objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním).
 
3. Obchodník odošle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci do 24 hodín od prijatia jeho objednávky. Potvrdenie objednávky od Obchodníka obsahuje:
-       názov a množstvo tovaru,
-       cenu,
-       spôsob platby,
-       spôsob doručenia,
-       miesto doručenia.
 
4. Strany sa dohodli, že odoslaním objednávky tovaru v Internetovom obchode Obchodníka Kupujúci potvrdzuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Súčasťou objednávky je povinnosť platby.
 
5. Ak na sklade Obchodníka nie je tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, Kupujúci môže Obchodníkovi poslať predbežnú objednávku takéhoto tovaru. V takom prípade Obchodník v potvrdení objednávky uvedie predpokladaný dátum doručenia tovaru do jeho skladu a vystaví predbežný účet na úhradu.
 
III. Odstúpenie od zmluvy
 
1. Právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo im určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade ak sa: a) Vami objednané tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad e-mailom, alebo poštou na adrese: LEMON SPORT s.r.o., Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06 e-mail: sales@solodance.sk telefón: +4219056359042. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu LEMON SPORT s.r.o., Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. 
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znášate Vy. V prípade, ak ide o vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Obchodník môže odmietnuť objednávku ak tovar, ktorý je v nej uvedený:
-       sa už nevyrába,
-       obchodník momentálne nemá tovar na sklade,
-       podstatne zdražel.
V takom prípade Obchodník pošle Kupujúcemu e-mail s náležitým oznamom. Ak už Kupujúci uhradil plnú cenu tovaru alebo jej časť, Obchodník je povinný zaplatenú sumu vrátiť najneskôr do 10 pracovných dní od momentu odoslania oznamu Obchodníkovi. 

4. Tovar, ktorý sa rozhodnete počas 14 dní od kúpy vrátiť, musí byť nepoškodený, v originálnom balení a kompletný. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť Obchodníkovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli Obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok uhradiť Obchodníkovi náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu Obchodník nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. 

5. Na základe dohody Obchodníka a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

c) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Takýmto tovarom sú napr. spodná bielizeň, plavky, ponožky, silonky a e t c. Spodné prádlo, ponožky a silonky z hygienických dôvodov  nemôžu byť vrátené.

V prípade ak Kupujúci neodstupi od zmluvy pred odosielanim objednávky a potom si tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej sa Kupujúci zaviazal dokončením objednávky a súhlasom s obchodnými podmienkami. Neprevzatím objednávky Obchodníkovi vzniknú náklady na poštovné za dopravu objednávky Kupujúcemu a poštovné za vrátenie zásielky. Tieto náklady Obchodník má právo vyúčtovať Kupujúcemu. Výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby v objednávke. Túto náhradu škody si Obchodník vie uplatniť na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. 


IV. Dodanie
 
1. Spôsob dodania si Kupujúci vyberá pri vypĺňaní objednávacieho formulára v Internetovom obchode Obchodníka.
 
2. Možnosti doručenia tovaru:
-       doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo poštou
-       osobné vyzdvihnutie v Bratislave (Show-room: Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovakia 851 06)
 
3. Lehota dodania tovaru Kupujúcemu je určená na 1 až 5 pracovných dní v závislosti od vzdialenosti Kupujúceho od skladu Obchodníka. Ak Obchodník nemá tovar na sklade, lehota dodania sa môže predĺžiť.
 
4. V rámci dodávky Kupujúci obdrží objednaný tovar, fakturu a návod, v ktorom Obchodník vyznačí dátum predaja. Obchodník ďalej priloží záručný list a návod v jazyku výrobcu s jeho pečiatkami (v balení).
 
5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar v momente jeho prijatia pri dodávke, ak platba prebehla v súlade s podmienkami Zmluvy.
 
6.  Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to do 24 hodín od prevzatia tovaru a to emailom alebo telefonicky. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
 
7. Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte! Pokiaľ bude prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu!
 
 
8. Ak Kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu, za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru Obchodníkovi a takisto za služby prepravcu/pošty pri doručení tovaru na dobierku (v príslušných prípadoch). V prípade vrátenia peňazí Kupujúcemu má Obchodník právo z danej sumy stiahnuť horeuvedené poplatky.
 
V. Platba
 
1. Spôsob platby si Kupujúci vyberá pri vyplnení objednávacieho formulára v Internetovom obchode Obchodníka.
 
2. Pri objednávaní tovaru je možný výber z nasledovných spôsobov platby:
 
- bankovým prevodom na účet Obchodníka,
- platobnou kartou
- platobnou kartou pri použití systému PayPal (+4%)
- platbou na dobierku pri doručení tovaru prepravcom (len pre doručovanie v rámci Slovenska).
 
3. V prípade platby na dobierku pri doručení prepravcom sa k cene tovaru prirátava cena za kuriérske služby, poskytované pri platbe na dobierku.
 
4. Ak Kupujúci nebude mať v momente prijatia tovaru splnené platobné povinnosti v súlade so Zmluvou, Obchodník má právo odmietnuť plnenie Zmluvy a žiadať od Kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru Obchodníkovi a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku (v príslušných prípadoch).
 
5. Platba sa musí uskutočniť predtým ako Kupujúci otvorí balenie tovaru.
 
VI. Záruka a reklamácie
 
1. Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Obchodníka. Reklamácie riešime do 30 dní. Pre každý druh tovaru je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Obchodník zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.  
 
2. V prípade, že sa vyskytne reklamácia, bude čo najoptimálnejším spôsobom posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
3. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak objaví vážne poškodenie, musí dôkladne prezrieť tovar. Ak by boli objavené výrobné chyby, Kupujúci je povinný uviesť zoznam takých chýb do protokolu a neodkladne o tom informovať Obchodníka na e-mailovú adresu: sales@solodance.sk.
 
4. Podľa § 619 Občianskeho zákonníka Obchodník zodpovedá len za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Obchodník nezodpovedá za vady, ak vady zavinil kupujúci a vznikli použitím alebo opotrebením tovaru. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Gymnastické načinie FIG je určené na použitie na gymnastických kobercoch schválených FIG. Gymnastický koberec FIG sa skladá z koberca a drevenej odpruženej podlahy.  Ak sa FIG načinie použiva v hale bez koberca alebo na koberci, ktorý nie je schválený FIG záruka na načinie sa nevzťahuje. Záruka výrobcu na gymnastické nacinie - 14 dní od dátumu nákupu. Škrabance a mechanické poškodenia položiek, ktoré sa objavia v súvislosti s používaním tejto položky, nie sú dôvodom na reklamáciu alebo vrátenie peňazí. Zakúpením gymnastického načinia v našom obchode súhlasíte s týmto pravidlom.
Vezmite prosím na vedomie, že pri používaní gymnastickeho načinia FIG označenie môže byť opotrebované. 
 
5. Kupujúci stráca právo odvolať sa na záruku v prípade:
 
- že nepredloží doklad o platbe za tovar (originál účtu), záručného listu s vyznačeným dátumom predaja od Obchodníka a neuchová si pôvodného návodu od výrobcu s jeho poznámkami,
 
- že uplynula záručná doba,
 
- že Kupujúci mechanicky poškodil tovar,
 
- nedodržania alebo porušenia pravidiel skladania, montovania, demontovania tovaru, jeho prepravy, používania a uchovávania, ktoré sú určené v návode.
 
6. Kupujúci nemá právo na reklamáciu chýb, na ktoré ho vopred Obchodník upozornil alebo o ktorých mal vedieť na základe, okolností, za ktorých bola uzavretá Zmluva.
 
7. Postupnosť krokov Kupujúceho pri reklamácii:
 
a) bezodkladne informujte Obchodníka na e-mailovú adresu sales@solodance.sk, opíšte charakter poškodenia tovaru a priložte fotografie jeho chybných častí spolu s kópiou potvrdenia platby za tovar.
 
b) v prípade, že nie je možné diaľkové posúdenie reklamácie a je nevyhnutná expertíza, zabezpečte si na svoje náklady odoslanie tovaru a priložte doklad o zaplatení tovaru na adresu Obchodníka: Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06.
 
8. V prípade opodstatneného uplatnenia nároku na reklamáciu Obchodník odstráni chyby tovaru na svoje náklady alebo tovar vymení za nový a odošle ho Kupujúcemu, takisto na svoje náklady. Ak to nie je možné, Obchodník vráti Kupujúcemu zaplatenú čiastku.
 
9. V prípade neopodstatneného uplatňovania nároku na reklamáciu Obchodník vráti tovar Kupujúcemu na náklady Kupujúceho. Vtedy má Obchodník právo žiadať od Kupujúceho náhradu svojich výdavkov (na expertízu a pod.) podľa sadzieb servisných centier, platných v čase uplatňovania nároku Kupujúceho.
 
10. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 

Ako mám tovar vrátiť?

Tovar nám pošlite v lehote do 14 dní od zakúpenia na adresu LEMON SPORT s.r.o., Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra). Tovar môžete vrátiť aj osobne v showroome v Bratislave. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Vracaný tovar nám prosím doručte kompletný, s priloženou dokumentáciou, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Hodnota tovaru môže byť znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré poškodilo produkt alebo znemožnilo plné využívanie jeho funkcií. Za takéto zníženie hodnoty zodpovedá zákazník.

Kúpnu cenu Vám vrátime do 14 dní na účet, po doručení tovaru na adresu eshopu. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené aj náklady dodania tovaru len v prípade, ak vraciate tovar z celej zásielky.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 
Obchodník má právo meniť Obchodné podmienky. Povinnosť písomného informovania o zmenách sa považuje za splnenú po zverejnení textu Obchodných podmienok s uskutočnenými zmenami na stránke Internetového obchodu Obchodníka:
www.solodance.sk
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.      Prevádzkovateľ osobných údajov:

 

      Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť LEMON SPORT s.r.o., IČO: 45348545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62517/B
DIČ: 2022948301, IČ DPH: SK2022948301

      (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

 

  1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

 

a)         Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

b)      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých za účelom:

      Údaje pre zákaznícky účet a marketingové účely.

Účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom lemonsport.sk online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke lemonsport.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Obchodník vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné, použije ich len k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy a nebude ich zverejňovať, poskytovať tretej osobe a pod výnimkou sú situácie, ktoré  súvisia s distribúciou objednaného tovaru a s platobným stykom: oznámenie mena a priezviska, adresy dodania, emailovej adresy a telefonického kontaktu. Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Obchodníkovi sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Obchodník týmto získava od Kupujúceho súhlas so spracovaním a uchovávaním týchto osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a to až do písomného odvolania súhlasu s týmto spracovávaním.

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti LEMON SPORT s.r.o. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii v sekcii 5. Práva dotknutých osôb.


Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií - newsletteru, použije spoločnosť LEMON SPORT s.r.o. Vami zadané údaje pre marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať.

      Údaje pre newsletter servis.

Pri prihlásení do nášho newsletter-servisu z hlavnej stránky solodance.sk budú Vaše údaje (t.j. e-mailová adresa, meno a priezvisko) spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o použité na marketingové účely pro zasilani emailu o novinkach spolecnosti a novych poradech. Spracovani je na zaklade vasho suhlasu. Použitie údajov končí Vašim odhlásením sa z newslettter-servisu. Odhlásenie z newsletter-servisu môžete vykonať kedykoľvek, a to buď prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu sales@solodance.sk alebo prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je obsiahnutý v newslettre a slúži na tento účel.

 

3.      Doba uchovania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

 

4.      Identifikácia príjemcov osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.

 

Obchodník oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:


- Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 – účtovníctvo.

- DELTA Consalting - Anastasia Chernivetskaya, Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 50030647 – účtovníctvo.

- Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – preprava.

- Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – preprava.

- BGA group, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 27735354 – preprava.

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36631124 – preprava.

- DigitalOcean Inc, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013 – hosting.

- WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 – hosting.

- Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 –bankovéslužby.

- Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27088936 – platobná brána na priem platieb bankovou kartou.

 

5.      Práva dotknutých osôb:

 

a)      ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese sales@solodance.sk alebo písomne na adresu sídla Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06.

b)      dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

 

c)      dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi.

 

d)   dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

e)    Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlas alebo ak skončil účel ​​spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.

 

Právo na likvidáciu osobných údajov neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:

-       uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

-       uplatnenie práva na informácie,

-       plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

-       uplatnenie právneho nároku,

-       na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

f)     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

-       dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

-       spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-        Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

-       dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

g)   Pri podozrení že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

h)   Služby poskytované v rámci solodance.sk online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

6.      Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

 

Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: sales@solodance.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421944526645 alebo písomne na adrese Vyšehradská 3713/6, Bratislava, Slovensko 851 06.

 

ORGÁNY DOZORU:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Používanie cookiesZásady používania cookies v spoločnosti LEMON SPORT s.r.o.

Spoločnosť LEMON SPORT používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti LEMON SPORT používame cookies na rôzne účely. Používame ich napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu. 

Aké cookies používame? 

Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok. 

Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok. 

Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo to, či ste tiež narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli. 

Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. 

Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. 

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok. 

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.